Billedparken

Fortællingen!

RØMØ BILLEDPARK

 

Kultur og naturlandskab.
 
Rømø Billedpark har fået 50.000 kr. fra Tousby Fonden!   

 

 

Rømø er under konstant forandring. Øen blev dannet efter den sidste istid, som en række klitter der blæste sammen i sandbunker – med mellemliggende lave markstrøg. Landskabet bevæger og forandrer sig stadig med vinden og vadehavets strømme. Sandets flugt mod Vesterhavet – ændrer kystlinjen. En del af Vadehavets kræfter.

 

Lokalt siges der, at mens Sild bliver mindre, vokser stranden ved Sønderstrand – år for år – så meget at det er synligt. Sandet, vandet, luften og dens saltindhold er de faktorer, der præget landskabet.

 

Bygningen af dæmningen forandrer også landskabet. Juvre Prilen måtte finde nye veje – og en strækning ved Juvre diget blev helt eroderet væk. Det tørre og særprægede landskab hede landskab lader sig ikke underkue eller tæmme af samme havekultur, som vi ser andre steder i Danmark. Hederne, der dækker store områder midt på øen, bevares og vedligeholdes ved afbrænding, slåning og græsning på lyngen – mens selv groede træer fjernes.

 

Skovene blev i sin tid plantet for at holde på jorden, forsyne øen med brændsel, give arbejde til beboerne og ikke mindst beskytte de bagved opdyrkede arealer. I dag lægges der mere vægt på varieret natur med gode oplevelsesmuligheder. Nåletræer bliver fældet og giver plads til plantning af løvfældende træer.

 

Men øen er stadig sårbar over for havet og vinden. Under den sidste store orkan i 1999 brast et dige mod nord med store oversvømmelser til følge.

 

Natur og kulturfortælling.

 

Rømø har været beboet siden 1200 tallet. Dengang som nu – var befolkningstallet lavt. Øen havde ikke ressourcer til at brødføde en særlig stor gruppe mennesker. Op gennem 1700 – 1800 tallet tjente mange af øens mænd nordtyske købmænd – og bragte derved både rigdom og Frisisk kultur til øen. Ligeledes havde hvalfangsten ved Grønland stor betydning for de fleste af øens sømænd/kaptajner.

 

Omkring år 1900 lå befolkningstallet på det samme som i dag – omkring de 700. En kort periode omkring 1990´erne var befolkningstallet tæt på 900.

 

Øen har med sine 2 byer – og ellers spredte bebyggelser – et præg af øde og naturskønne landskaber, med gamle huse  i Frisisk byggestil. Flere af disse er i dag fredede – eller bevaringsværdige.

 

Havneby (mod syd) er en ”rigtig” by – der havde sin storhedstid omkring etableringen af havnen i 1960érne. Havneby har en begrænset fiskeindustri – mest baseret på rejefangst – og ellers meget lidt anden industri. Værftet ligger øde hen og bringer mindelser om andre tider.

Men nye tider er på vej for havnen – i forbindelse med etablering af tyske havvindmølleparker.

Færgen til Sild bringer - som øens anden forbindelseslinje – turister il og fra Tyskland

Lakolk (mod vest ud til Vesterhavet) er en turistby, der primært er befolket i turistsæsonen – og ellers ligger næsten øde hen.

 

Rømø har med sine byer, mindre bebyggelser, og fantastiske landskaber – mange små og store fortællinger – der venter på at blive fortalt. Ukendte – som kendte steder, fortællinger om både nutiden og fortiden - om mennesker der har levet her og mennesker der for længst er borte.

IDEEN med RØMØ BILLEDPARK er at gøre disse fortællinger synlige, både for øens egne beboere og for dens mange besøgende – samtidig med at øens egen befolkning engageres i den fortælling om øen, der er en væsentlig del af øboernes egen identitet.

HVAD er det vi som Rømø boere har at fortælle om vores ø?

HVEM er vi?

HVILKE steder betyder noget for os?

HVAD er det, du som besøgende bør se/opleve inden du forlader øen?

Det er de spørgsmål, vi gerne vil have øens befolkning til at stille sig selv – og komme med forslag til, når vi præsenterer projektet for offentligheden.

 

BILLEDPARKEN

Billedparken er en opstilling af billeder fra øen. Billederne præsenteres f.eks. på standere – nedgravet – og fremstilles i et vejbestandigt materiale. Tanken er – at billederne står ude året rundt – nu da Havnen har tilbudt et grundareal. Billederne fremstilles i et format af ca. (højde) 120 x (bredde)  200 cm. Klodserne i beton. Der vil være 10 – eller 25 ”standere” – med et billede på hver side – altså 20 – 50 billeder i alt.

 

De præsenterede billeder vil være frembragt/forslået af øens befolkning – og der vil være en mindre fortællende tekst til – med ophavspersonens navn.

Det vil desuden være muligt at invitere øens gæster – og folk med fast sommerhus på øen – på et senere tidspunkt.

Materialet vil blive affotograferet af en fotograf – og udført i stor størrelse.

 

INDSAMLING AF MATERIALE

I foråret 2013 indrykkes annoncer i lokale aviser, hvor der rettes en henvendelse til øens befolkning – og lokale foreninger med henblik på at indsamle foto og fortællinger til videre bearbejdning. Der vil desuden blive rundkastet skriftligt materiale - med samme opfordring - via postkaserne.

Det kan være gamle fotos, gamle kort over landskaber eller gode ideer til steder og gøremål, der indeholder en fortælling, som det er værd at bringe videre.

 

I løbet af 2013/2014 udvælges det indsamlede materiale – af en dertil nedsat arbejdsgruppe på 5 personer – og materialet bearbejdes af en fotograf.

Der vil blive lagt vægt på at billedmaterialet på en eller anden måde, kan forbindes til nutiden. Det være sig lokaliteter, bygninger eller personer.

Det er vigtigt, at øens beboere deltager aktivt i indsamlingen af materialet og gerne fortæller egne historier/slægts historier med videre – fra øen. Der lægges endvidere vægt på, at alt billedmaterialet kan referere til områder der findes på øen og er tilgængelig for offentligheden.

PLACERING & ÅBNING

Billedparken placeres på en ubebygget grund – stillet til rådighed af Rømø Havn.

Billedparken forventes at åbne i sommeren 2015 eller 2016. På et tidspunkt – hvor der vanligvis er mange mennesker på øen.

Budget/ budgetter:   

Der kalkuleres med to budgetter:

A: Lille billedpark – 10 standere med hver to billeder = 20 billeder.

B: Større billedpark  – 25 standere med hver to billeder = 50 billeder.

 

A: Lille Billedpark

1: Fotografering af lokaliteter – Fotograf 7 timer a 400 kr.                     =     2.800 kr.

2: Affotografering af indkommet materiale – og overført til DVD.

    20 x 80 kr.                                                                                             =     1.600 kr.

3: Forstørrelser af fotos – i vejrbestandigt materiale – 120 x  200 cm.

    20 x 4.000 kr.                                                                                       =   80.000 kr.

4: Standere til billeder – 10 x 3.000 kr.                                                   =   30.000 kr.

5: Nedgravning og cementering af standere ved entreprenør –

    10 x 1.500 kr.                                                                                        =   15.000 kr.

6: Udarbejdelse af folder/flyer                                                                 =     1.500 kr.

7: Trykning af folder/flyers 500 stk. – A 5                                               =     3.000 kr.

8: Administration: Kuverter – porto – tlf. – kopiering                              =     1.200 kr.

9: Kørsel –  500 kma 2,30 (statens laveste takst)                                     =     1.150 kr.

10 : Annoncering i 2 lokalaviser ved start og ved åbning af Rømø

       Billedpark – 4 x 2.000 kr.                                                                  =    8.000 kr.

Egen finansiering:

11: 300 arbejdstimer a 100 kr.                                                                   =  30.000 kr.

12: Traktement ved officiel åbning.                                                         =  10.000 kr.

13: Kassebeholdning pr. 1. juli 2013                                                         =    6.000 kr.

Samlet budget.                                                                                          = 190.250 kr.

 

Manglende finansiering: 190.250 kr. – 46.000 kr.                                    = 144.250 kr.

 ____________________________________________________________________

 

B: Større Billedpark.

1: Fotografering af lokaliteter – Fotograf 10 timer a 400 kr.                    =     4.000kr.                   

2: Affotografering af indkommet materiale – 50 x 80 kr.                         =     4.000kr.

3: Forstørrelse af fotos i vejrbestandigt materiale –

     50 x 4.000 kr.                                                                                       =  200.000kr.

4: Standere til billeder 50 x 3.000 kr.                                                        = 150.000kr.

5: Nedgravning og cementering af standere ved entreprenør

    25 x 1.500 kr.                                                                                        =    37.500kr.

6: Udarbejdelse af folder/flyer                                                                   =      1.500kr.

7: Trykning af folder/flyers – 500 stk. i A5                                              =     3.000kr.                                                                  

8: Administration: Kuverter – porto – tlf. – kopiering                              =      1.200kr.

9: Kørsel  500 km. a 2.30 kr. (statens laveste takst)                                   =      1.150kr.

10: Annoncering i 2 lokalaviser ved start og åbning af Rømø Billedpark

      4 x 2.000 kr.                                                                                        =      8.000kr.

Egen finansiering:

11: 300 arbejdstimer a 100 kr.                                                                  =    30.000kr.

12: Traktement ved officiel åbning.                                                          =    10.000kr.

13: Kassebeholdning pr. 1. juli 2013.                                                       =      6.000kr.

 

Samlet budget:                                                                                            = 455.200kr.

 

Manglende finansiering: 455.200 kr. – 46.000 kr.                                    = 409.200kr.

 

 

 

Rømø Billedpark skal efter etableringen stå i mange år fremover. Vedligeholdelse og drift – vil vi forsøge finansieret ved hjælp af lokale sponsorer – der vil bliver nævnt på en tavle – såvel som andre bidragydere.

                                                                                                    

 

ARBEJDSGRUPPEN OMKRING PROJEKT   

RØMØ BILLEDPARK

 

Arbejdsgruppen består af:

 

Palle Bach

Flemming Lassen

Jan Lægdsmand

Günther Lützen

Kristen Nedergaard.

 

Pengebidrag kan indsættes/overføres til konto nr. 5989 – 1043321

Rømø Andelskasse.

 

Arbejdsgruppen yder en frivillig indsats.

 

Rømø Havn stiller – uden omkostninger – en grund til rådighed for projektet.

 
Rokuku! Rømø Kunst og Kulturforening! Her vil foreningens aktiviteter blive præsenteret! En hjemmeside der skal fortælle foreningens historie! Hvis der ikke sker noget på hjemmesiden, sker der ikke noget i foreningen!
Vil du være medlem af foreningen er det muligt. Det koster 150 kr. om året. Du skriver en mail til mail@rokuku.dk, så vil svaret komme hurtigt. Udmeldelse kan ske når medlemmet ønsker det. Der returneres ikke kontingent. Læs mere her
Rømø kunst & kultur forening
Klitvej 9
DK-6792 Rømø
Skriv til os