Vedtaegter

Vedtægter for Rømø Kunst – og Kulturforening.

 

§ 1. NAVN OG HJEMSTED:

 • Foreningens navn er Rømø kunst - og kulturforening Foreningen er hjemmehørende på Rømø.

 

§ 2.  FORMÅL:

 • Formålet er at stimulere interessen for, viden om, og lyst til at deltage i kunst- og kulturlivet på Rømø og i almindelighed.
 • Målet nås ved at igangsætte og arrangere foredrag, kulturelle events, aktive kulturelle fællesskaber og kursusaktiviteter for både børn og voksne.

 

§ 3.  MEDLEMSKAB:

 • Alle der har interesse for kunst og kultur kan blive medlem.
 • Man er personligt medlem.
 • Medlemmer, med personlig økonomisk interesse i foreningens virke, kan ikke vælges til bestyrelsen.
 • Foreningens medlemmer og bestyrelsesmedlemmer hæfter ikke personligt for de af foreningen indgåede forpligtelser, for hvilke foreningen alene hæfter med dens formue.
 • Bestyrelsens medlemmer hæfter dog personligt for det tilskud, som er modtaget efter Folkeoplysningsloven, hvis tilbagebetalingskravet er opstået ved retsstridig handling eller undladelse, der kan tilregnes pågældende som forsætlig eller uagtsom.
 • Udmeldelse kan ske når medlemmet ønsker det. Der returneres ikke kontingent.

 

§ 4. Organer.

 

 • Generalforsamlingen er højeste myndighed.
 • Der afholdes generalforsamling en gang årligt i marts. Der skal indkaldes med mindst 14 dages varsel.
 • Alle medlemmer der har betalt kontingent mellem to generalforsamlinger, har stemmeret.
 • Afgørelser træffes ved simpelt flertal.
 • Generalforsamlingen er beslutningsdygtig i almindelige sager, uden hensyn til antallet af deltagere.
 • Emner, der ønskes sat på dagsordenen, skal være bestyrelsen i hænde, senest 14 dage før generalforsamlingens afholdes.
 • Dagsordenen udsendes personligt senest en uge før generalforsamlingen.
 • Foreningens midler opbevares på en konto i Rømø Andelskasse.

 

Dagsordenen er som følger:

        

 1. Aflæggelse af beretning fra bestyrelsen. Skal godkendes.
 2. Fremlæggelse af regnskab. Skal godkendes.
 3. Fastsættelse af kontingent.
 4. Indkomne forslag.
 5. Valg til bestyrelsen. Samt to suppleanter.
 6. Valg af revisor. Samt revisorsuppleant.
 7. Evt.

 

 

§ 4a. Bestyrelsen.

 

 • Bestyrelsen består af 5 personer. De vælges, ved almindelig flertalsafstemning, blandt medlemmerne for to år ad gangen, på generalforsamlingen.
 • Tre medlemmer vælges i lige årstal og to medlemmer i ulige årstal.
 • Bestyrelsen konstituerer sig selv.
 • Bestyrelsen tager sig af den daglige drift.
 • Bestyrelsen har kompetence til at træffe beslutninger og tage initiativer, der falder inden for foreningens formål.
 • Tegningsretten ligger hos hele bestyrelsen.
 • Bestyrelsen skal underskrive regnskabet hvert år.
 • Bestyrelsen kan uddelegere dele af arbejdet.
 • Bestyrelsen skal arbejde for at inddrage medlemmerne aktivt i arbejdet, ved at afholde medlemsmøder, uddelegere arbejdsopgaver og

     skabe medlemsfordele.

 • Bestyrelsen udpeger en ekstern revisor.

 

Ekstraordinær generalforsamling.

 • Bestyrelsen kan indkalde til ekstraordinær generalforsamling, hvis den finder det nødvendigt.
 • Bestyrelsen udarbejder en dagsorden, denne skal udsendes 14 dage inden afholdelsen, på mail.

 

 

§ 5 Kontingent.

 • Kontingentet er 150 kr. årligt.
 • Ændringer skal vedtages på Generalforsamlingen.

 

§ 6 Revisorer.

 • Intern revisor vælges hvert år på generalforsamlingen. Regnskabet følger kalenderåret.

 

§ 7. Anvendelse af midler.

 • Overskud, fra afviklede aktiviteter, skal bruges i overensstemmelse med foreningens formålsparagraf.

 

 

§ 8.  Opløsning.

 • Foreningen kan kun opløses på en ekstraordinær generalforsamling. Der kræves enighed bland de fremmødte, for at det sker.
 • Et eventuelt overskud gives til et kulturelt formål, bestemt af bestyrelsen.

 

 

§ 9. Ikrafttræden

 

 • Den 13. marts 2012.

 

 

 

 
Rokuku! Rømø Kunst og Kulturforening! Her vil foreningens aktiviteter blive præsenteret! En hjemmeside der skal fortælle foreningens historie! Hvis der ikke sker noget på hjemmesiden, sker der ikke noget i foreningen!
Vil du være medlem af foreningen er det muligt. Det koster 150 kr. om året. Du skriver en mail til mail@rokuku.dk, så vil svaret komme hurtigt. Udmeldelse kan ske når medlemmet ønsker det. Der returneres ikke kontingent. Læs mere her
Rømø kunst & kultur forening
Klitvej 9
DK-6792 Rømø
Skriv til os